TR | EN
Staj

MATEMATİK – BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ STAJ İŞLEMLERİ

Kapsam:

2012-2013 Öğretim yılı ve sonrası girişli öğrenciler için staj zorunludur. Diğer öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilirler.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerimize “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılması gerekmektedir.

Zorunlu staj yapan öğrencilerin sigorta işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin sigorta işlemleri staj yapılan kurum/şirket tarafından yapılacaktır.

Amaç:

Öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri,  problemleri saptama - tanımlama - çözme çerçevesindeki mesleki gözlemlerinin yanı sıra bireysel çalışma becerisi, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme ile yaşam boyu öğrenme bilincinin geliştirilmesidir.

Staj Yapılacak Yerler:

Staj yerinin bulunma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Ancak kurumlardan gelen ve bölüm öğrencileri için ayrılan staj kontenjanları vb. duyurular sekreterlikçe bölüm öğrencilerine duyurulur.

Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler.

Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede, Staj Komisyonu’nun onayı olmadan staj yapamaz.

Staj Yapılacak Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşların Sağlaması Gereken Şartlar:

i. Staj yapılacak kurum, yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, bankalar, üniversiteler, bilgisayar donanımı üreten ve pazarlayan firmalar olmalıdır.

ii. Kurum, öğrenciye pratik çalışma yeteneği kazandırmaya imkân veren, bilgisayar ağı, ağ güvenliği, sistem çözümleme, sistem programlama, sistem tasarlama, veri tabanı oluşturma ve yönetme, akıllı sistemler geliştirme vb. gibi işlerde faaliyetlerini yürütüyor olmalıdır.

iii. Staj yaptıran kurum, stajyerleri etkin bir şekilde çalıştırmayı taahhüt etmelidir.

Stajın Başlaması ve Süresi:

Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarına ikinci yıllarının sonunda başlayabilirler.  

Bir hafta 5 iş günüdür. İşyeri tarafından belgelendirildiği takdirde çalışılan Cumartesi ve Pazar günleri de iş günü olarak kabul edilir.

Stajlar yaz aylarında ya da Güz ve Bahar dönemleri arasında (Şubat tatili)  yapılabilir.

Staj Muafiyet Talebi:

Bölüme yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler, geldikleri yerde yapmış oldukları stajları belgelendirmek kaydıyla bölüm staj komisyonuna muafiyet talebinde bulunabilir. Komisyon yapılmış stajları değerlendirir ve önceki stajını (en fazla 15 gün) kabul edebilir. Bunun için öğrenciler üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk dönemin ilk ayı sonuna kadar bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurabilirler.

Başvuru:

iÖğrenci Form-1 üzerinde yer alan kimlik bilgilerini, staj yapılacak kurum bilgilerini Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının imzası ile birlikte dolduracaktır. Kurum imzası belge teslim tarihine (iii) kadar alınabilir.

ii. Form-2 doldurularak, Form-1 ile birlikte bölüm staj komisyonu başkanına başvurulur ve staj yapılacak firma için komisyonun onayı istenir.

iii. 1 Adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, eksiksiz olarak doldurulmuş Form-1 , Form-2 , Taahütname  ve e-devletten alınacak Müstehaklık Belgesi staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce bölüme teslim edilmelidir. İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin sigorta işlemleri staj yapılacak kurum tarafından yapılacağı için bölüme teslim edilmesine gerek yoktur.

iV. Öğrenciye ücret ödemeyi kabul eden işyeri tarafından Form-3 doldurulması gerekmektedir

V. Staj Ücreti Kabul Etmeme Bilgi Formu doldurulması gerekmektedir.

Staj Defterinin Düzenlenmesi ve Onayı:

Staj yapan öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları “Staj Defteri”, basılı olarak bölüm sekreterliğinden temin edilebilir veya pdf hali buradan indirilebilir.

Staj defteri her bir iş günü için doldurularak imzalanmalıdır. Sonuç bölümünde, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılmalıdır.

Staj Süresince Yapılacak Çalışmalar:

iKurum hakkında bilgi edinme: Kurumun faaliyet konularının, organizasyon yapısının ve kısımlarının, görevlerinin öğrenilmesi.

ii. Kurumun yürüttüğü çalışmaların izlenmesi, incelenmesi ve öğrenilmesi,

iii. Kurumda kullanılan cihazlar, bilgi sistemleri, ağ altyapıları, veri tabanı yapısı vb. tanıtılmalı ve hangi işte kullanıldığı irdelenmelidir.

Staj Defteri ve Değerlendirme Raporlarının Teslimi ve Değerlendirilmesi:

Staj bitiminde staj yapılan kurum tarafından doldurulup imzalanan staj değerlendirme raporu, kurum tarafından kapalı zarfta öğrenciye verilecektir.

Güz ve bahar döneminin başlamasından sonra 2 hafta içerisinde, staj defteri ve kapalı zarfta staj değerlendirme raporu bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Staj defteri ve raporu, staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede;

1) Yapılan staj çalışmasının kapsamının değerlendirilmesi,

2) Staj yapılan kurum hakkında teknik bilgiler ve staj yerinin tanıtımının yeterliliği,

3) Yapılan çalışma ve gözlemlerin staj defterine aktarılma şeklinin uygunluğu,

4) Staj defterinin uygun bir şekilde doldurulup doldurulmadığının değerlendirilmesi,

5) Staj defterinde yapılan anlatımların gözlemler sonucunda yazılıp yazılmadığı,

6) Staj defterinin, staj yeri ve yapılan işlerin projelere, yerel yönetim kurallarına göre değerlendirilmesi kıstasları dikkate alınır.

Staj defteri ve değerlendirme raporu yapılan inceleme sonucunda gerekirse sunum istenebilir. Staj yapılan kurumun doldurduğu staj değerlendirme raporunda verilen değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak her bir öğrenci için “Staj Komisyonu Staj Mülakat ve Değerlendirme Formu” oluşturulur. Staj başarı değerlendirmesi yetersiz olan öğrencilerin staj yaptığı gün sayısı azaltılarak kabul edilen gün sayısı belirlenir ve bu durum öğrenciye bildirilir.